เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
หลังจากทางร้านได้ตรวจสอบการชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้วเราจะดำเนินการส่งสินค้าตามเงื่อนไขดังนี้

 • รับสินค้าหน้าร้าน (ทั้งกรณีชำระเงินสดและบั ตรเครดิต) ราคาสินค้าจะไม่มีค่า
  จัดส่งใด ๆ ทางร้านจะจัดเตรียมสินค้ าและโทรยืนยันสินค้าพร้ อมรายละเอียดการ สั่งซื้อ ที่ร้าน Zeazon ศูนย์การค้า IT Mall Fortunel ชั้น F2 ทุกวัน 1 2:00- 19:00 น.

 • ส่งทาง Bangkok Express(แมสเซ็นเจอร์) ทางร้านจะดำเนิน
  การจัดส่งสินค้า ภายใน 1วัน ทำการโดยจะต้องชำระเงิ นทางระบบโอนเงินสดทั้งหมดก่ อนเท่านั้น เนื่องจากทางบริษัทไม่อนุญาตให้ ชำระเงินผ่านแมสเซ็นเจอร์ ส่วนค่าบริการ ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง หรือเดินทาง

 • ส่งทาง EMS (ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต) ส่งทาง EMS โดยปกติทางร้านจะคิ ดราคามาตราฐานที่ราคาเริ่มต้น 60 บาท หากสินค้ามีขนาด น้ำหนัก ราคา ที่เกินมาตรฐานปกติ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการคำนวณซึ่งจะโทรแจ้งให้ลู กค้า ทราบ ภายหลังการดำเนินการ โดยค่าขนส่งจะถูกนำไปรวมกั บราคาสินค้า เป็นยอดเงินรวม ลูกค้าจะได้รับสินค้าทางไปรษณี ย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งกับทางร้ าน โดยจะต้องเป็นที่อยู่ที่มีผู้รั บสินค้า ถ้าไม่มีผู้รับสินค้าจะถูกตีกลั บมาที่ ที่ทำการไปรษณีย์และยังคงอยู่ที ไปรษณีย์เป็นเวลา 2 สัปดาห์หากท่านไม่มารับสินค้ าจะถูกตีกลับมาทางร้านทันที
 •  
   
 • เงื่อนไขบริการและรับประกันสินค้า
 •  
 • การรับประกัน
 •  
 • ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัว
 •